NOODGEVAL? BEL +31383332010

Toekomst bestendig circulair slopen

De toenemende vraag naar grondstoffen en de sterk toegenomen co2-uitstoot als gevolg van een groeiende wereldbevolking vraagt om oplossingen. Wereldwijd wordt ingezet op een circulaire economie om de productie van afval en co2 terug te dringen. Waar het circulair werken begon als een ambitie, zijn er inmiddels al vele stappen gezet door de overheid en het bedrijfsleven.

De overheid heeft een duidelijk standpunt ingenomen; zij wil in 2050 de economie volledig laten draaien op herbruikbare grondstoffen. Het bedrijfsleven heeft de nut en noodzaak van het creëren van een circulaire economie inmiddels omarmt. In alle branches staat het thema op de agenda’s en worden beslissingen genomen op basis van dit thema.

De oplossing om een economie volledig circulair te krijgen, ligt in de ontwerpfase van een product of in ons geval een gebouw. In het verleden werd er geen rekening gehouden in de deze fase met het hergebruik van grondstoffen. Men ging uit van een linair model. Na de gebruiksfase werd een product of een gebouw in beginsel afgestort en later werd er energie mee opgewekt en kwam de recycleindustrie op gang. Dat het liniaire model plaats moet maken voor het circulaire model is duidelijk. Het reduceren van co2 en het verminderen van afvalstromen is het credo. In het circulaire model wordt namelijk wel rekening gehouden met het hergebruik van grondstoffen. Dit heeft vele nieuwe inzichten opgeleverd met de daarbij behorende problemen die opgelost moeten worden. Kortom, het koppelen van het begin en het einde van de liniaire cycles is de uitdaging. Het circulaire model vereist samenwerking van alle stakeholders in een proces waar de grootste uitdaging ligt op het economische vlak waar de belangen ver uiteen lopen.

De sloopbranche maakt onderdeeluit van de vastgoed sector die verantwoordelijk is voor een grote deel van detotale hoeveelheid afval en Co2 uitstoot die er geproduceerd wordt inNederland. In beginsel is het een feit datde slopersbranche al meerdere decenia bezig is om grondstoffen zo effientmogelijk uit de te slopen gebouwen te halen. Het is een doorlopend proces waarconstant wordt geinnoveerd. Vanwege de grote hoeveelhedenbeschikbaar en toegepast materiaal speelt de sector een belangrijke rol in hetcirculaire economische systeem.

Binnen ons bedrijfomarmen wij de steeds duurzaam wordende markt. We kunnen ons hier meeonderscheiden en onze toegevoegde waarde wordt groter.